Stowarzyszenie bł. Edmunda Bojanowskiego

Stowarzyszenie Rodzina Bł. Edmunda  Bojanowskiego jest dziełem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek powołanym decyzją Rady Generalnej dnia 7 sierpnia 2001 roku. Pierwsi członkowie zostali przyjęci do Rodziny Bł. Edmunda 13 czerwca 2002 roku w trzecią rocznicę beatyfikacji Ojca Założyciela. Asystentką główną całego stowarzyszenia jest od 30 kwietnia 2016 s. M. Patrycja Grodzińska.

W 2010 roku z  inicjatywy  s. M. Archangelii Świstuń tworzy się wspólnota Bł. Edmunda  Bojanowskiego w Istebnej. W dniu 13 czerwca 2011 roku 12 osób z naszej parafii w czasie uroczystej Mszy Świętej w Panewnikach wypowiada słowa Aktu Oddania się Matce Bożej na służbę w Rodzinie Bł. Edmunda.
Świadkiem naszego przyjęcia do Stowarzyszenia był nasz proboszcz Tadeusz Pietrzyk, który sprawował w tym dniu Eucharystię. Na dzień dzisiejszy wspólnota z Istebnej liczy 28 osób.

Asystentką naszej rodziny w latach 2017-2018 była s. Zygmunta zaś od 2019 jest nią s. Rozyna, której pomaga  przewodniczący – Edward Suszka.
Członkowie naszej wspólnoty biorą czynny udział w życiu duchowym i charytatywnym naszej parafii.
Staramy się by nasza rodzina kochała Boga i czerpała swą mądrości ze Słowa Bożego, dlatego też regularnie (2 czwartek każdego miesiąca) spotykamy się na wspólnej modlitwie i katechezie.

Wierzymy, że dzięki naszej gorliwej modlitwie, przyjaźni jaka nas łączy, chęci do współpracy wniesiemy do społeczności, w której żyjemy wiele dobra.  Zapraszam wszystkich chętnych do naszej Wspólnoty!

Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego

Bł. papież Jan Paweł II ukazał bł. Edmunda Bojanowskiego jako wzór cichej i ofiarnej służby człowiekowi i Kościołowi dla katolików świeckich, których zachęcił do włączenia się w jego dzieło. Zwrócił uwagę na źródło i tajemnicę jego świętości:

Bł. Edmund Bojanowski miłował Boga i miłował człowieka. Był mężem modlitwy. Jego miłość do ludzi, która odznaczała się heroicznymi czynami zrodziła się z głębokiego zjednoczenia z Bogiem przez modlitwę. Z niej czerpał siłę do służby człowiekowi. Ta miłość dojrzewała u niego na klęczkach, ażeby potem wydawać owoce. Dzięki modlitwie jego życie stało się nieustanną służbą człowiekowi potrzebującemu, zwłaszcza dzieciom. Sprawy Boże były dla niego równocześnie sprawami ludzkimi, a miłość Boga – miłością człowieka.

W homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej 13.06.1999 r. papież Jan Paweł II zwrócił uwagę na Edmunda Bojanowskiego jako wzór cichej i ofiarnej służby człowiekowi i Kościołowi:

Apostolstwo miłosierdzia wypełniło życie bł. Edmunda Bojanowskiego. Ten wielkopolski ziemianin, obdarowany przez Boga licznymi talentami i szczególną głębią życia religijnego, mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością, roztropnością i hojnością serca prowadził i inspirował szeroką działalność na rzecz ludu wiejskiego. Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. Pozostając świeckim człowiekiem, założył dobrze w Polsce znane Zgromadzenie Sióstr Służebniczek. We wszelkich działaniach kierował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako „serdecznie dobry człowiek”, który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra. W swojej bogatej działalności daleko wyprzedzał to, co na temat apostolstwa świeckich powiedział Sobór Watykański II. Dał wyjątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, ojczyzny i Kościoła.”

 

DO RODZINY BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO ZAPRASZAMY:

  • czcicieli bł. Edmunda;
  • tych, którym jest bliskie nasze zatroskanie o dziecko, ludzi chorych i biednych;
  • nasze rodziny i przyjaciół.

Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego stawia sobie dwa główne zadania:

  • stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego, aby wzrastać w doskonałości ewangelicznej
  • dobrowolny, czynny udział w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadzenia w kraju i na misjach, w poczuciu odpowiedzialności za Kościół.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP jak i członkowie Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego starają się o ścisłą współpracę, by móc jak najlepiej rozwijać charyzmat bł. Edmunda.

Charyzmat ten wyróżnia:

  • miłość służebna świadczona bliźnim w pokorze i prostocie na wzór Chrystusa Sługi
  • żywa wiara i bezgraniczna ufność w Bożą Opatrzność
  • duch maryjny wzorowany na służebnej postawie Maryi

Błogosławiony Edmundzie Bojanowski – módl się za nami