RADA DUSZPASTERSKA

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.

Przewodniczącym Rady jest ksiądz Proboszcz.

Rada Duszpasterska ma wyłącznie głos doradczy.

Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej należy dobierać osoby, które zdolne są oceniać aktualną sytuację religijno-moralną w parafii, wysuwać pożyteczne inicjatywy, a przy tym same chcą włączyć się do działalności duszpasterskiej pod kierunkiem księdza Proboszcza.

 

Rada realizuje swoje zadania przez:
1. ożywianie życia liturgicznego parafii;
2. koordynowanie działalności apostolatów parafialnych;
3. doradztwo w innych sprawach duszpasterskich;
4. doradztwo w sprawach gospodarczych;
5. włączanie w apostolską misję Kościoła możliwie szerokiego grona świeckich parafialnej wspólnoty;
6. szukanie dróg i środków pozwalających na dotarcie do tych, którzy szczególnie potrzebują umocnienia w wierze.